Hem arrow Alla kategorier arrow Informationssökning med datorstöd - inledning

Sök på Digiref.se

Ämne

Alla lärresurser

 

Lärresurserna finns även under fliken Alla kategorier.

ReadSpeaker webReader

Informationssökning med datorstöd - inledning

Filen i pdf-format innhåller hela inledningen av ”Informationssökning med datorstöd – att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt i årskurs 9” som är tänkt att visa hur ett lärande arbetssätt fungerar och där datorn tillåts spela en central roll i undervisningen * Sammanfattning: Under vårterminen 2001 genomfördes ett IT-projekt med 21 elever från tre klasser i årskurs 9 på Bosgårdsskolan i Varbergs kommun. Syftet med projektet var, att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt hos eleverna för att se hur elever på detta stadium uppfattar och klarar detta. Eleverna har i sitt arbete fått välja bland 19 uppgifter i SO, söka och bearbeta information samt muntligt och skriftligt redovisa resultatet av sitt arbete. Under denna tid diskuterades, vilka färdigheter som ingår i ett källkritiskt förhållningssätt och innebörden av demokratiska värden - den s.k. värdegrunden. För att kunna belysa aktuella problemställningar användes olika tekniker som deltagande observation, skriftliga enkäter och elevernas skriftliga redovisningar. Gjorda bedömningar har baserats på dels målkriterier i läroplan och kursplaner, dels den av Limberg (1998) redovisade kategoriindelningen vad avser färdigheter i informationssökning. Resultatet visar, att eleverna har en positiv inställning till såväl medier som metod. Flertalet elever fokuserade på uppgiften att finna de fakta, vilka fick utgöra det enda rätta svaret på vald uppgift. I några fall har eleverna valt ut det viktigaste och skrivit om texten med egna ord. Endast två av de 21 deltagande eleverna bedöms i denna studie nå upp till de krav, som kan ställas på ett källkritiskt förhållningssätt. Anledningen till detta förhållande är, att eleverna har alltför liten erfarenhet av detta arbetssätt samtidigt som deras förberedelser varit otillräckliga. Min slutsats av detta arbete är, att elever i grundskolan behöver påbörja denna träning i källkritik så tidigt som möjligt i utbildningen - att öva färdigheter som att diskutera, tolka, jämföra, kritiskt granska, värdera, göra urval och strukturera information. Det framstår dessutom som önskvärt, att systematiskt öva dessa färdigheter för att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt. Dessa bör praktiseras i samtliga skolämnen. Hur detta skulle kunna utforma rent konkret i undervisningen är en idag lika intressant som angelägen forskningsuppgift. (”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9”, s.3)
Sökord: Informations literacy informationskompetens metod
Ämne: Uppfostran och undervisning
Kategori: Projekt- och specialarbeten
Författare: Stefan Svedberg
Medförfattare:
År: 2009
Språk: Svenska
Nivågradering: Gymnasium/vux,Högskola,Övriga,
Filnamn: Inledning_stefan_svedberg.pdf
Filtyp:   pdf (Mediatyp: application/pdf)
Skapare: mbrenner
Skapad den: 2009.08.11 09:28
cfllogga.giflc_vit.gif  gcf.jpg bib_gavle.gifhigcolor.gif